• MAP I.

  MOST Vysočiny, o.p.s. zahájila 1.5.2016 realizaci projektu „Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Velké Meziříčí“, reg. č. žádosti CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000406.
  Partnerem projektu je Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko.

  Projekt je realizován na základě výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plány rozvoje vzdělávání v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, číslo: 02_15_005.

  Co je Místní akční plán rozvoje vzdělávání (dále MAP)?

  MAP je Místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

  Hlavním cílem projektu je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Aktéři, tedy představitelé samospráv, ředitelé školských zařízení, učitelé, rodiče a zástupci neziskových organizací společně vytvoří koncepci, na jejímž základě budou spolupracovat a využívat možnosti a kapacity tak, aby přispěli ke kvalitnějšímu vzdělávání na našem území. Cílem je rovněž podpora místních lídrů a odborníků ve vzdělávání.

  Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč specifickými cíli MŠMT. KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol, kterými jsou:

  Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.

  Místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat tři povinná témata:

  • Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita,
  • Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání,
  • Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,

  Doporučená opatření MAP budou následně podkladem pro upřesnění krajských akčních plánů:

  • Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků,
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání,
  • Kariérové poradenství v základních školách,

  Dále je možné přidat průřezová a volitelná témata. Obsahem plánovaných aktivit může být:

  • Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků,
  • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka,
  • Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků,
  • Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků,
  • Investice do rozvoje kapacit základních škol,
  • Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP.

  Zapojení škol do projektu MAP je žádoucí s ohledem na uvedené návaznosti na další strategie a především možnosti financování z operačních programů v programovém období 2014-2020 jednotlivých projektů na rozvoj vzdělávání dětí a žáků včetně vzdělávací infrastruktury. Projekty financované z IROP na vzdělávací infrastrukturu mají jednoznačnou podmínku zapojení do MAP a v rámci projektů na rozvoj vzdělávání z OP VVV je možno na základě zpracování MAP v regionu ovlivňovat a plánovat zaměření výzev v režimu tzv. šablon (zjednodušeného vykazování).

  Očekávané výstupy MAP

  Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Do aktivit naplánovaných v MAP patří i návrh jednoduchých aktivit, které přispějí ke zkvalitnění koordinace a spolupráce v zájmu dětí a žáků, kde jsou nároky na financování velmi malé.

  Všichni ti, kterým záleží na budoucnosti dětí, a jejich vzdělávání, se mohou podílet na vzniku Místního akčního plánu. Způsobů zapojení je celá řada od sdílení informací emailem, přes pasivní účast v publiku na setkáních nebo v ideálním případě aktivním ovlivňováním celého procesu v rámci tematických pracovních skupin a konkrétní spoluprací na vybraných úkolech například v rámci přenosu dobrých praxí. Pracovní skupiny budou složené ze zástupců ředitelů a zřizovatelů škol a dalších vzdělávacích subjektů, rodičů i veřejnosti. Do projektu se může zapojit prakticky každý, kdo má o oblast vzdělávání zájem. Pro bližší informace kontaktuje manažera projektu Mgr. Naděždu Jašovou, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

   

  Více informací k MAPům lze najít na stránkách řídícího orgánu – MŠMT – www.msmt.cz a zároveň na webových stránkách Národní sítě MAS - http://nsmascr.cz/map-dotazy/

  Realizace projektu - aktivity

  5.10.2015 První informační setkání ředitelů škol a jejich zřizovatelů k tvorbě MAP
  4.2.2016 Podání žádosti o podporu projektu MAP
  1.5.2016 Zahájení realizace projektu MAP
  4, 5 /2016 Oslovení povinných zástupců o možnosti zapojení do činnosti Řídícího výboru MAP
  27.5.2016 Zveřejnění výsledku hodnocení Výběrové komise k financování projektu
  5/2016 Účast na seminářích MŠMT
  6.6.2016 Ustavující zasedání Řídícího výboru
  6/2016 Zahájení práce pro tvorbu analytické části plánu MAP
  7, 8/2016 Osobní schůzky s vedením škol a se zástupci zřizovatelů škol
  9.9.2016 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  26.9.2016 Setkání u kulatého stolu
  29.9.2016 Zasedání Řídícího výboru MAP, Schválení Strategického rámce MAP
  19.10.2016 Setkání Pracovní skupiny 1 – Předškolní vzdělávání v malých obcích
  20.10.2016 Setkání Pracovní skupiny 3 – Vzdělávání v malotřídních ZŠ
  9.11.2016 Setkání Pracovní skupiny 4 – Vzdělávání v úplných ZŠ
  11.11.2016 Setkání Pracovní skupiny 5 – Vzdělávání ve ŠD, zájmové a neformál., ZUŠ
  16.11.2016 Setkání Pracovní skupiny 2 – Předškolní vzdělávání - města a větší obce
  1.12.2016 Setkání zástupců zřizovatelů škol a dalších obcí z regionu

  Další informace budou průběžně doplňovány.


   

 • MAP II.
 • Realizované

  Zde si můžete prohlédnout realizované projekty, rozdělené podle roku samotné realizace.

   

 • MAP III.

  Třetí projekt Místních akčních plánů vzdělávání MAP III v ORP Velké Meziříčí odstartoval 1. září 2022.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí