Organizační složka MAS

byla ustavena správní radou MOST Vysočiny o.p.s. (dále jen Společnosti)

dne 11.12.2014 ( Statut Společnosti čl. IV)

  

 1. MAS jako organizační složku Společnosti zřizuje správní rada Společnosti. Účelem zřízení organizační složky je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) prostřednictvím tzv. místního partnerství (MP).
 2. MAS tvoří partneři, tedy právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Partner je oprávněn zvolit si příslušnost k zájmové skupině, jejíž zájmy bude zastávat.
 3. Poměr zástupců veřejného a soukromého sektoruMAS a jejích orgánech musí být vždy maximálně 49 % zástupců veřejného sektoru (obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, státní organizace a orgány a jimi zřízené příspěvkové a jiné organizace), alespoň 51 % zástupců ze soukromého sektoru (nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, fyzické osoby). Žádná ze zájmových skupin definovaných MAS nesmí mít v  MAS a jejích orgánech převahu.
 4. Při rozhodování je hlasovací právo členů orgánů MAS rovné.
 5. Území působnosti MAS je definována na základě schválení zařazení území obce do území působnosti MAS jednotlivými zastupitelstvy obcí, území obcí se nepřekrýváokolními MAS.
 6. Seznam partnerů MAS, jejich zástupců a všech jejích orgánů vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
 7. Partneři MAS uzavírají se Společností Partnerskou smlouvu a doloží doklad právní subjektivity. Při uzavření partnerské smlouvy partner MP deklaruje svoji příslušnost k zájmové skupině. Změna příslušnosti partnera MP k zájmové skupině je možná, a to především v případě změny převažující činnosti partnera MP.
 8. Partner musí splnit tyto základní podmínky:
  1. musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musí prokazatelně na daném území místně působit,
  2. musí ctít principy partnerství a spolupráce a řídit se ustanoveními Statutu a dalších interních dokumentů Společnosti.
 9. Je-li partnerem MAS právnická osoba, zmocní fyzickou osobu (písemné pověření), aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.
 10. Činnost MAS koordinuje vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.
 11. Za činnostMAS nenáleží členům ani jejich zástupcům odměna až na výjimky schválené správní radou Společnosti.
 12. Členem všech orgánů MAS mohou být pouze fyzické osoby, které jsou svéprávné a bezúhonné ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Jsou povinny vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost u důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Společnosti škodu. U právnické osoby musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje.
 13. Členstvíorgánech MAS zaniká:
  1. uplynutím funkčního období          
  2. úmrtím
  3. odstoupení
  4. odvoláním.
 14. MAS vytváří vlastní orgány:
  1. Nejvyšší orgán
  2. Rozhodovací orgán
  3. Výběrový orgán
  4. Kontrolní a monitorovací orgán.
 15. Jeden Partner MAS může být kromě Nejvyššího orgánu členem pouze jednoho orgánu MAS. Orgány MAS nesmí omezit rozhodovací pravomoci orgánů Společnosti.
 16. Orgány MAS jsou oprávněny podávat správní radě Společnosti návrhy na změnu Statutu Společnosti.

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí