Co je to MAS

Co je to MAS

Místní akční skupina (MAS) je organizační složka právnické osoby založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu.

Jde o společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region. MAS musí mít stanoven statut, jednací řád, strukturu a být registrována u MV ČR.

MAS se snaží koordinovat rozvoj venkova vytvořením integrované strategie místního rozvoje s ohledem na místní potřeby a potenciál. Na základě této strategie pak MAS vyhlašuje, posuzuje a vybírá jednotlivé typy aktivit a projektů, kterým následně zprostředkovává financování z výše zmíněných veřejných zdrojů.

Žádosti o financování projektů mohou podávat obce, podnikatelé či organizace působící na území obce, která byla rozhodnutím zastupitelstva přihlášena za člena či zakladatele MAS.

Co je to LEADER

Evropská unie si uvědomuje, že venkovským oblastem se nedostává potřebných zdrojů na jejich obnovu a rozvoj.

Chce nepříznivý stav změnit metodou komunitního rozvoje, určených venkovským oblastem, známou pod zkratkou LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l´Économie Rurale) neboli Propojení akcí hospodářského rozvoje venkova. (Přístup LEADR je vymezen v článku 61 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře a rozvoji venkova).

Prostředníka tohoto rozhodování o použití finančních prostředků tvoří Místní akční skupina (MAS).

Cílem této metody je podněcovat a podporovat spolky, obce, podnikatele na místní úrovni k úvahám o rozvoji jejich území a přípravě vlastních projektů, zavedením zásady partnerství a rozvoje a to „zdola nahoru" tzn. najít společnou řeč tak, aby život v dané lokalitě byl pro občany příjemnější, bezpečnější a radostnější. Metoda LEADER oslovuje místní obyvatelstvo, jednotlivě a společně, nejen jako uživatele, ale rovněž jako subjekty a přispěvatele, oceňuje osobní zkušenosti, sociální vazby a vnitřní hodnoty míst.

Za tímto účelem pořádají obce setkání občanů, dotazníkové akce apod.,aby stav obce posoudili a po společné diskusi navrhli nejvhodnější řešení, která budou zapracována do Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území (SCLLD).

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí