Vítejte

LogoMasmost

Vážení čtenáři, přátelé, kolegové,

je to již mnoho let, co jste se poprvé v našem regionu setkali s pojmem MAS (místní akční skupina).

MAS představuje společenství, tvořené obyvateli, obcemi, podnikateli, neziskovými organizacemi v regionu, kdy veřejný sektor má vždy pouze 49% hlasovacích práv.

 

Obecně prospěšná společnost MAS MOST Vysočiny se zformovala na základě setkání 23 zakládajících členů 7.10.2004 v Pavlínově. Zde jsme si společně stanovili: cíl: zlepšení kvality života v oblasti působnosti MAS - mottoMOST symbolizující spolupráci a spojení v oblasti, který představuje základní pilíř partnerství.

 

Byly ustaveny orgány - správní rada, dozorčí rada, programový a kontrolní výbor.

Další vývoj nabral velmi rychle na obrátkách. Na mnohahodinových setkáních jsme za významné podpory facilitátora, Ing. Jana Fialy z E-consultingu Třebíč, začali skládat mozaiku nové společnosti. Přijali jsme stanovy, zvolili představitele orgánů, přijali strategii a MAS Most Vysočiny zapsali k 29. říjnu 2004 do Obchodního rejstříku jako obecně prospěšnou společnost.

 

Poté jsme se s plnou vervou, na přelomu roku 2004-05, zapojili do celé řady programů, ve kterých úspěch znamenal zisk finančních prostředků na naši činnost, ale především pro občany regionu MAS. V roku 2009 – 2012 o.p.s. podstatně utlumila svoji činnost a aktivita MAS MOST Vysočiny byla v plném rozsahu obnovena v roce 2012, kdy se sešli na společné jednání zakladatelé, správní a dozorčí rada a bylo rozhodnuto, že je třeba pokračovat na díle, které bylo úspěšně nastartováno a které může přinést občanům regionu užitek.

K 1.2.2013 byl jmenován správní radou ředitel MAS Mgr. Milan Dufek.

 

Byla provedena revize administrativních a právních náležitostí MAS jako obecně prospěšné společnosti a prověřena ochota zakladatelů a ostatních členů podílet se dále na činnosti MAS.

Uskutečnilo se jednání valné hromady zakladatelů, na které byla projednána Dohoda o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti MAS MOST Vysočiny, byli jmenováni noví členové správní a dozorčí rady a byla provedena změna zápisu u Krajského soudu v Brně.
Následně byl správní radou schválen statut, jednací řád a další orgány MAS a to Programový výbor a Výběrové komise.
MAS se zapojila do projektu z PRV (programu rozvoje venkova) vyhlášeného ministerstvem zemědělství, Opatření III.4.1 „Osvojování dovedností, animace a provádění", ve kterém si ověřila schopnost dalšího fungování a plně se zapojila do přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále SCLLD)na období 2014 – 2020.

Podstatnou změnou v postavení MOST Vysočiny o.p.s., byl proces standardizace MAS.
Šlo o prokázání schopnosti podílet se na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů a národních programů.
Standardizace byla prováděna dle Metodického pokynu vydaného Ministerstvem zemědělství ČR a byla určena všem aktivním partnerům venkovského společenství, kteří měli zájem pokračovat v činnosti MAS pro programové období 2014-2020.

 

Naše MAS se do tohoto procesu zapojila. V prosinci 2014 se sešli zakladatelé obecně prospěšné společnosti a projednali nové podmínky stanovené Metodikou MZ ČR pro standardizaci.

Došlo ke změněn kompetencí, kdy správní rada jmenovaná zakladateli obecně prospěšné společnosti (dále je vedena pod názvem MOST Vysočiny o.p.s.), jmenovala organizační složku MAS MOST Vysočiny.

 

Dle nových pravidel má organizační složka MAS i nové orgány a to:

Nejvyšší orgán, ve kterém jsou zastoupeni všichni partneři MAS, kterých je v současné době 47. (MAS zahrnuje území 59 obcí s počtem cca 35 tisíc obyvatel.)

Na zasedání Nejvyššího orgánu byly ustaveny další orgány a zvoleni jejich členové

a to:

Rozhodovací orgán, Výběrový orgán a Kontrolní a monitorovací orgán.

 

Osvědčení o splnění standardů bylo MZ ČR pro MOST Vysočiny o.p.s. uděleno dne 24.11.2015. a tím byl splněn další krok k podání žádosti o schválení Integrované rozvojové strategie pro období 2014 -2020, jejíž schválení nás bude opravňovat k čerpání finančních dotací na rozvoj regionu.

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pod názvem KVALITA ŽIVOTA II., na období 2014 -2020 byla schválena příslušnými ministerstvy ČR v prosinci 2017.

 

Tím byla otevřena cesta k možnosti vyhlašování výzev a čerpání finančních prostředků, tak jak bylo plánováno při tvorbě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, umožňující zlepšení života občanům regionu MAS.

Veškeré dění je zveřejňováno na internetových stránkách.

 

Rádi bychom také ve svých řadách přivítali nové zájemce, kteří by svým přístupem a potenciálem přispěli k rozvoji regionu. Informace o možnosti stát se partnerem MAS MOST Vysočiny najdete na stránkách www.masmostvysociny.cz v oddíle „Spolupráce“.

Na další spolupráci s Vámi těšíme.

 

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí